Petralaan s.r.o.

 

V roce 2015 byla založena sesterská firma PETRAlaan, jejíž činnost bude zaměřena i na některé práce, které v předchozích letech prováděla její starší sestra Vanderlaan. Naším společným přáním je, aby jste nepocítili změnu a když, tak pouze k lepšímu. Přejme si, aby nová setra „druhá beruška byla stejně pracovitá a vytrvalá, beruška 1jako ta první !

beruška 1 

Jednatelka a zakladatelé firmy.           

 

Nabízené činnosti:

 • rekonstrukce a oprava komunikací, chodníků, zpevněných ploch, parkovišť apod.;
 • oprava kanalizací a odvodnění;
 • úprava ploch sportovišť a zařízení pro volný čas;

 Zajišťujeme kompletní servis, počínaje zjištěním stavu, vypracováním projektu (jestliže je zapotřebí) a vlastní realizaci.

 Spojení :

PETRAlaan s.r.o. , U Rybníčků 1080,  582 91 Světlá nad Sázavou

Telefon spojovatelka:   569 453 512, 569 432 243;

Fax:  569 453 321   obchodní oddělení :  569 432 241,  

Mobilní telefony našich zástupců :  777 832 813, 777 832 814

E – mail :  petralaan@seznam.cz; obchod.svetla@vanderlaan.cz

IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Dne 18. 12. 2015 byl zahájen příjem žádostí o dotace a skončí dne 30. 11. 2016.

Kdo může být žadatel: Program je určen pro bytové domy v celé ČR mimo území hl. m. Prahy pro žadatele – vlastníky bytových domu a SVJ, družstev apod., kteří vlastní stavbu pro bydlení, která obsahuje čtyři a více bytů a kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

K čemu je program určen:

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří);
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu (rekuperace);
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění;
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody;
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů;
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

Výše dotace: Dle dosažené úspory celkové dodané energie od 25 do 32%, za podmínky minimální výše celkových způsobilých výdajů 300 tis. Kč ,
Další podmínky: Přijatelnost některých nákladů je od 1.1.2014, za předpokladu, že v den podání žádosti není realizace dokončena (za předpokladu realizace výběrových řízení).
Zajišťujeme kompletní servis.

IMGP2666

Nová zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Chceme Vás upozornit, že 22.10.2015 byl zahájen příjem žádostí o dotace – 3.výzva pro rodinné domy a to:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů:

–       budou podpořeny projekty na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

Jsou podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie:

–     na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky      šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování   teplem s vyšším než 50% podílem OZE

 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem;
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů;
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace)

Kdo může být žadatel: Žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby  (nelze žádat na výměnu kotlů na tuhá paliva – „kotlíkové dotace“).

Další podmínky:

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Zajišťujeme kompletní servis – zjištění stavu, vypracování PENB, projektu, VYŘÍZENÍ DOTACE (před i po realizaci) vč. vlastní realizace.

Pozn.: je možné, za určitých podmínek, zajistit i financování akce do doby vyplacení dotace.

DSC_1218

RD Brno, rok 2006

RD Světlá nad Sázavou, rok 2000

RD Světlá nad Sázavou, rok 2000

DSC_0259

RE Polička 2010